Zgłoś nieruchomość Poszukamy nieruchomości

Ubezpieczenia firm od wszelkich ryzyk

Ubezpieczenie flot samochodowych

Ubezpieczenia flotowe to pełna ochrona samochodowych środków transportu przygotowana zarówno do właścicieli dużych, jak i małych firm.

Ubezpieczenie obejmuje kompleksową ochronę w zakresie autocasco, odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu oraz następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, assistance, ochrony prawnej

Warunki ubezpieczenia są każdorazowo dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Indywidualne podejście do klienta, zgodne ze specyfiką prowadzonej przez niego działalności. Możliwość wyrównania okresu ubezpieczenia pozwalające na lepsze i łatwiejsze administrowanie pojazdami. - Wprowadzanie różnych systemów pozwalających ograniczyć szkodowość w firmie.

Możliwość łatwej i bezgotówkowej naprawy uszkodzonych pojazdów. - Uzgadnianie warunków szczególnych z klientem. - Duża elastyczność negocjacji. Ubezpieczenie w pełnym zakresie pozwala na spokojne zarządzanie firmą.

Umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres 12 miesięcy. Warunki ubezpieczenia są spisane i potwierdzone umowa ubezpieczenia generalnego pozwalające na jednoznaczna interpretacje zapisów i nie powodujące konfliktów podczas likwidacji szkód. Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia są polisy zbiorcze oraz certyfikaty wydawane dla każdego pojazdu z osobna. Składka regulowana jest przelewem bankowym w terminie 14 dni.

Ubezpieczenia majątkowe firm

Jedną z podstawowych form zabezpieczenia działalności przedsiębiorstwa jest ubezpieczenie majątku. Przedmiotem ubezpieczenia może być szeroko pojęte mienie przedsiębiorcy - od budynków, maszyn i wyposażenia firmy, po środki obrotowe i gotówkę. Zakres ochrony jest dopasowany do indywidualnych potrzeb.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - "All risks"

Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych 

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu ubezpieczającego, w tym: budynki i budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe , mienie osób trzecich, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne, mienie pracownicze.

Zakres ochrony: 

pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, uderzenie statku powietrznego lub jego części. deszcz nawalny, dym, huragan, grad, powódź, zalanie, lawina lub napór śniegu, trzęsienie ziemi, obsunięcie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, uderzenie fali dźwiękowej, powódź dodatkowy zakres ochrony: szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej lub ratowniczej wyburzenia lub odgruzowania.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

Przedmiot ubezpieczenia: 

mienie stanowiące własność lub znajdujące się na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu ubezpieczającego (np. maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich), mienie pracownicze, wartości pieniężne w lokalu lub w transporcie.

Zakres ochrony:

kradzież z włamaniem, rabunek, koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu.

Ubezpieczenie mienia od wandalizmu /dewastacji

Przedmiot ubezpieczenia i zakres ochrony: 

ubezpieczenie mienia od wandalizmu / dewastacji oraz ubezpieczenie wartości pieniężnych (w lokalu bądź w transporcie) są ryzykami dodatkowym przy ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. ubezpieczenie od wandalizmu umożliwia pokrycie ochroną ubezpieczeniową szkód spowodowanych działaniem osób trzecich polegających na celowym niszczeniu maszyn, urządzeń, wyposażenia bądź środków obrotowych.

Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych 

Przedmiot ubezpieczenia i zakres ochrony: 

ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia jest ryzykiem dodatkowym przy ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku bądź ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. umożliwia ono pokrycie ubezpieczeniem szkód w przedmiotach szklanych oraz szybach spowodowanych stuczeniem ich, a także kosztów ustawienia drabin lub rusztowań niezbędnych do dokonania wymiany zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie wartości pieniężnych 

Przedmiot ubezpieczenia i zakres ochrony: 

ubezpieczenie wartości pieniężnych (w lokalu bądź w transporcie) są ryzykami dodatkowym przy ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Dla ubezpieczenia wartości pieniężnych ustala się oddzielnie sumy ubezpieczenia dla ryzyka:

  • rabunku w lokalu
  • kradzieży z włamaniem w lokalu
  • rabunku w transporcie

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń 

Przedmiot ubezpieczenia: 

przedmiotem ubezpieczenia są maszyny (urządzenia) eksploatowane w ramach prowadzonej przez ubezpieczającego działalności gospodarczej. Maszyny objęte są ochroną ubezpieczeniową podczas: eksploatacji , przestoju , konserwacji, czyszczenia, napraw , remontu, demontażu i ponownego montażu, transportu w miejscu ubezpieczenia.

Zakres ochrony: 

zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszelkie nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powstałe niezależnie od woli ubezpieczającego, w szczególności szkody powstałe wskutek: błędów projektowych lub konstrukcyjnych, błędów popełnionych podczas montażu maszyn, braku doświadczenia w obsłudze rozerwania spowodowanego działaniem sił odśrodkowych, niedoboru wody w kotłach , nadmiernego ciśnienia lub temperatury wewnątrz maszyny, zwarcia, dostania się ciała obcego, niezadziałania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych lub pomiarowych , wandalizmu

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem